RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZGO-NOVA Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. im. Mariusza Małynicza 1, e-mail biuro@zgo-nova.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – p. Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarjarocin.pl, tel. 519051512.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracuje spółka ZGO-Nova oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

W związku z przetwarzaniem obrazów, wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego oraz stosowaniem monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitoringu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem systemu monitoringu jest ZGO Nova Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Witaszyczki 1A
 2. Dane osobowe w systemie monitoringu przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub innych osób przebywających na terenie Spółki, zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę oraz zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
 3. Zarejestrowane obrazy zawierające dane osobowe mogą być przekazywane jednostkom policji, prokuraturze i innym uprawnionym organom zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 4. Zarejestrowane obrazy są przechowywane przez 14 dni1. Okres przechowywania może być zwiększony w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod e-mail: iodo@jarocin.pl
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22-531-03-00.
 8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Maksymalny określony w przepisach prawa okres przechowywania nagrań to 3 miesiące.